EU-patent: ‘Computer-implementerede opfindelser’ er det, vi andre kalder software

Jeg kan sim­pelt­hen ikke finde ud af det. Kan man tage patent på software eller ej? Spørgs­må­let er cen­tralt ift. diskussionen om softwa­re­pa­ten­ter op til fol­ke­af­stem­nin­gen d. 25. maj, hvor Dan­mark skal stemme om at være med i den fæl­les euro­pæ­i­ske patent­dom­stol. Adskil­lige paten­tad­vo­ka­ter del­ta­ger ivrigt i dis­kus­sio­nen på Twit­ter, så jeg spurgte en af dem, (Jan Simonsen partner i firmaet Inspicos) hvor græn­sen for software går.

For en god ordens skyld: Afstem­nin­gen hand­ler ikke om, hvad der kan paten­te­res, men om det skal være nem­mere for paten­tan­sø­gere at ansøge om patent på tværs af de lande, der er med i den fæl­les patentdomstol.

Lad mig starte med at slå en ting fast: Jeg mener, at når det kom­mer til software, er Open Source vejen frem, fordi patent og der­med køb af licens er:

  • Spild af penge, når pen­gene kan bru­ges på at skræd­dersy til det, man reelt har brug for

  • For­hin­dring af innova­tion, fordi nye øjne kan for­bedre det, vi selv er nået frem til, men enten ikke kan eller har haft behov for at komme videre fra

  • Arro­gant, fordi man bør være ydmyg nok til at erkende, at man hver­ken er fejl­fri eller kan se samt­lige poten­ti­a­ler i det, man har mel­lem hæn­derne, mens man har det

  • Men der­for kan det jo godt være, at patent­dom­sto­len ikke ændrer på, om man kan tage patent på software i Danmark.

Hvor­når er software kun software?

Paten­tad­vo­ka­terne og ja-siden, bl.a. Dansk Indu­stri m.fl. frem­fø­rer igen og igen, at man ikke kan tage patent på software. I ste­det frem­står defi­ni­tio­nen ‘com­pu­te­rim­ple­men­te­rede opfin­del­ser’ som cen­tral for for­stå­el­sen af, hvad der kan patenteres.

Com­pu­te­rim­ple­men­te­rede opfin­del­ser eller frem­gangs­må­der, der er imple­men­te­ret i en com­pu­ter, kan godt paten­te­res, hvis opfin­del­sen eller frem­gangs­må­den ‘løser et tek­nisk pro­blem’. Ja-siden og patentjuri­ster beder os skep­ti­kere slå koldt vand i blo­det, for som de siger, software skal for­tol­kes meget snævert:

Sagen er bare, at mange com­pu­te­rim­ple­men­te­rede opfin­del­ser i sagens natur afvik­les i en bestemt kon­tekst, software. Alle­rede her gri­ber de to altså ind i hin­an­den, og det ændrer en frem­gangs­måde altså ikke på. Men for at lade ret være ret, så kan man ikke paten­tere kil­de­kode, som software er udgjort af. Der kræ­ves altså en frem­gangs­måde, som skal kob­les med softwa­rens kil­de­kode, før vi har at gøre med en com­pu­te­rim­ple­men­te­ret opfin­delse, ifølge Jan Simonsen:

Hvad er en frem­gangs­gmåde? En frem­gangs­måde er en tek­nisk løs­ning på et pro­blem. Fx at en hand­ling, man fore­ta­ger sig i løbet af et besøg på et web­s­ite, skal gem­mes til senere brug for web­s­i­tets funk­tio­na­li­tet. Det er usik­kert og ikke sær­ligt klogt at lade bru­gere gemme direkte i kil­de­ko­den, så vi har altså brug for en anden form for frem­gangs­gmåde, der tager udgangs­punkt i bru­ge­ren, for at fx bru­ge­rens hand­lin­ger kan gem­mes til senere brug. Der­for har vi cookies.

Man bru­ger cook­ies til mange ting og for en god ordens skyld: Cook­ies er ikke pr. defin­tion onde. Det er når det bli­ver ugen­nem­sig­tigt, hvilke data cook­ien gem­mer om dig, og hvem disse data deles med, at det bli­ver problematisk.

Mange webs­hops bru­ger cook­ies til at for­bedre bru­gero­p­le­vel­sen, så man fx ikke skal lægge ind­hol­det i kur­ven igen og igen, hver gang man for­la­der kur­ven for at kigge videre på sitet, før man ende­ligt beslut­ter sig for, hvad man køber. Men kan man vir­ke­lig paten­tere en webshop-løsning, bare fordi den benyt­ter den slags alle­rede bredt anvendte teknologi?

Hvis nogen paten­te­rer denne webshop-løsning (der fin­des i dag flere Open Source webshop-løsninger), hvor ind­hol­det i min kurv gem­mes i en cookie, er det en frem­gangs­måde til løs­ning af et pro­blem: bru­ge­ren får mulig­hed for at shoppe videre uden at få kur­ven ryddet.

Selvom webs­hop­pen er ren kil­de­kode, er frem­gangs­må­den, brug af cook­ien, en spe­ci­fik løs­ning på min webshop-løsnings problem. Software+fremgangsmåde (webshop-kode+cookie) er nu i teo­rien en com­pu­te­rim­ple­men­te­ret opfin­delse til trods for, at det hele sta­dig er software i prak­sis. Men nu kan webshop-løsningen patenteres.

Skal paten­ter kunne gøre software ubrugelig?

Cook­ies er en udbredt frem­gangs­måde, som i kom­bi­na­tion med software bru­ges til rig­tigt mange ting: web­s­ta­ti­stik, login, histo­rik på web­s­i­tes og per­so­na­li­se­ret ind­hold, bare for at nævne et par styk­ker. Men cook­ies er bare et eksem­pel. Google blev fx i 2010 sagsøgt for at bruge dob­belt­klik på bl.a. ipads.

Hvis software, der benyt­ter vidt udbredte frem­gangs­må­der (som cook­ies) til at løse gene­relle tek­ni­ske pro­ble­mer (ind­købs­kurve, web­s­ta­ti­stik, login etc), kan være com­pu­te­rim­ple­men­te­rede opfin­del­ser, risi­ke­rer vi at spænde ben for den digi­tale udvik­ling. Vi kan nem­lig ikke kan være sikre på, at patent­ha­verne har res­sour­cer eller inter­es­ser i at vide­re­ud­vikle eller endda bruge (læs: patent­trolde) den frem­gangs­måde (webshop+brug af cook­ies), de har patenteret.

Som jeg ser det, ska­ber det langt flere pro­ble­mer, end det løser. Både for dem der lever af at udvikle software og dem, der har brug for at købe software-løsninger. For hvis vi ikke må stå på skul­drene af hin­an­den, skal vi opfinde den dybe tal­ler­ken, hver gang vi vil bygge de simp­le­ste ting. Og så risi­ke­rer vi at bygge unød­ven­digt dyre løs­nin­ger, der oven i købet risi­ke­rer at begå de samme fejl igen og igen, fordi vi ikke hjæl­per hin­an­den med at udrydde fejl­ene, as we go along.

Tør vi?

Det kræ­ver mod at arbejde med Open Source. Men der er ikke noget godt alter­na­tiv. Vi kan vel alle sam­men huske NemID og Rejsekortet.

Val­get mel­lem ja eller nej til patent­dom­sto­len hand­ler ikke om redu­ce­ring af bureau­krati og omkost­nin­ger for dem, der skal ansøge om et patent. Det er et mere grund­læg­gende valg om, hvor­vidt vi tør være ydmyge nok til at erkende, at vi alle sam­men laver fejl og ikke kan for­udse alle fald­gru­ber og poten­ti­a­ler, hver­ken fra begyn­del­sen eller når vi selv er nået der­hen, vi vil. Det er et grund­læg­gende valg om, at vi tør være åbne for at hjælpe hin­an­den uden nød­ven­dig­vis at vide, hvor hjæl­pen kom­mer fra og, hvad den ender med at opfinde.

Der­for er det bydende nød­ven­digt at se igen­nem de juri­di­ske defi­ni­tio­ner, der skel­ner mel­lem software og com­pu­te­rim­ple­men­te­rede opfin­del­ser. For dem, der udvik­ler og imple­men­te­rer koden i prak­sis, er denne skel­nen lige­gyl­dig, fordi fra­væ­ret af det ene kan gøre det andet ubrugeligt.

Hvis hver­ken dem der har brug for software eller dem, der udvik­ler det, får noget ud af patentju­ra­ens defi­ni­tio­ner, hvem er det så, vi gør det nem­mere for?

Ind­læg­get blev først publiceret på Den­Fri og er en del af sitets tema Patent­dom­sto­len.

Kom til debatmøde om afstemningen om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig EU’s patentdomstol - læs mere og tilmeld dig her.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>